2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

UNIQA osiguranje

"ALIJANSA"
AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU 
ul. Kralja Milana br. 4, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3623 223
E mail: office@alijansa.rs__________________

 

SINDIKALNO SOLIDARNO OSUGURANJE ČLANOVA SINDIKATA JOS PU SRBIJE

 

Izražavajući profesionalni interes za uspostavljanje poslovne saradnje sa Sindikatom JOS PU Srbije, odnosno njegovim organima i telima, slobodni smo ponuditi jedan specifičan i po svemu poseban vid osiguranja članovima Sindikata.
Radi se o posebnom Programu osiguranja članova Sindikata od posledice nesrećnog slučaja -nezgode.
Posebnost se sastoji u tome što se ovim vidom osiguranja postiže dvojna funkcija i to funkcija osiguranja i obezbeđenje materijalne podloge za formiranje Sindikalnog Solidarnog Fonda - SSF koji ima specifičnu namenu u korist članova Sindikata.
Predlažemo da visina mesečne premije osiguranja bude 0,5% od neto isplaćene mesečne zarade člana Sindikata, koja se deli na dva dela.
Prvi deo, u iznosu od 80%, bi predstavljao osnov za pokriće rizika osiguranih slučajeva.
Drugi deo u iznosu od 20%, bi se razdvajao na posebno otvoren račun Sindikalnog Socijalnog Fonda ugovarača. Organe upravljanja Fonda bi činila izabrana tela doneta odlukama u Sindikatu, a u njihov rad bi se uključili predstavnici Osiguravača i Agencije za zastupanje, ukoliko se smatra potrebnim. Agencija za zastupanje bi vršila sve potrebne poslove za funkcionisanje izabranih tela osiguranika (nadzorni odbor, skup osiguranika i dr.), kao i stalno informisanje o ostvarivanju prava iz ovog programa.
Sva prava i obaveze od strane izabranog Osiguravača (najpovoljnijeg od tri ponuđena) nastaju nakon potpisivanja Ugovora, odnosno Polisa osiguranja.

Predlog za visine pokrića (osigurane sume – UNIQA osiguranja), po osiguranim slučajevima iznosi:
a) Za invalidnost osiguranika kao posledica povrede (100%).........600.000,00 din.
b) Za smrt osiguranika usled nezgode......................................1.200.000,00 din.
c) Za smrt osiguranika usled bolesti...........................................210.000,00 din.
d) Za troškove lečenja................................................................80.000,00 din.
e) Za dnevnu nadoknadu za bolovanje zbog povrede..........................200,00 din.
f) Za smrt bračnog druga usled nezgode....................................150.000,00 din.
g) Za smrt bračnog druga usled bolest.........................................80.000,00 din.
h) Za smrt člana zajedničkog domaćinstva usled nezgode.............150.000,00 din.
i) Za smrt člana zajedničkog domaćinstav usled bolesti..................80.000,00 din.

Prihvatanjem najbolje osiguravajuće ponude dozvoljavamo da predložene osigurane sume budu pomerene na gore tj. u interesu Osiguranika povećane. Ugovorene osigurane sume u trajanju Ugovora bi se korigovale, polazeći od rasta zarada u tom periodu.
Ugovorna prava Osiguranika zastupala bi izabrana tela u skladu sa donetim odlukama u Sindikatu, koja bi se usaglašavala sa Osiguravačem i Agencijom za zastupanje i inicirale odgovarajuće izmene.
Osiguravač će poveriti poslove zastupanja na sprovođenju kolektivnog osiguranja članova Sindikata JOS PU Srbije, Agenciji za zastupanje, koja treba da preuzme sledeće obaveze:
a) U ime i za račun Osiguravača zaključuje ugovore o osiguranju - polise
b) Stara se o operativnom sprovođenju Ugovora
c) Obezbeđuje naplatu premije u skladu sa Ugovorom
d) Obaveštava Osiguranika o ostvarenju prava i prikuplja neophodnu dokumentaciju, prema Ugovoru i Uputstvu
e) Druge obaveze koje proizilaze iz Ugovora, Aneksa, Uputsva i dr.

Dokumenta za preuzimanje:

1 - Izjava o prihvatanju osiguranja zaposlenih od posledica nezgode;
2 - Ponuda za osiguranje agencije "Alijansa" - Beograd

Ko je on-line

Ko je na mreži: 23 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH