Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Broj: 45/08
Datum: 01.09.2008.
BeogradZ A P I S N I K
sa sastanka odbora Jedinstvene organizacije sindikata
zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije


Sastanak je održan 01.09.2008. godine, sa početkom u 1200 časova, u Beogradu, Centrala Poreske uprave, ul. Save Maškovića br.3-5, sala 305,na koji su uredno bili pozvani svi članovi Odbora JOS-a.
Sastanku prisustvuju sledeći članovi odbora JOS-a: Milan Dumić predsednik, Ivan Kostadinović sekretar , Slađana Đurđević, Mikica Bešević, Dobrivoje Terzić, Slađana Danilović Đorđević, Danica Onđoš, Radašin Kasalović, Miroslava Brković Trninić, Slavica Jokić, Slaviša Stevanović, Dragan Topalović i Snežana Arizanov.
Opravdano odsutni članovi odbora Jos-a: Radovan Radulović, Nikola Stošić, Miodrag Babić, Slavica Mihailović i Stevica Arsić.
Takođe, pozivu su se odazvali predstavnici Nezavisnog sindikata Policije.
Ceneći da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje predložen je i usvojen sledeći.

D N E V N I R E D


1.Buduće aktivnosti JOS-a na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u Poreskoj upravi.
2. Izveštaj o Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe.
3.Razno

Sastanak je sazvao i njime predsedavao Milan Dumić, predsednik JOS-a i odmah na početku upoznao je sve prisutne o naporima za rešavanje zahteva sindikata.Prisutni su obavešteni da su nesporazumi na relaciji Sindikat uprave –JOS prevaziđeni.Sindikat uprave je doneo odluku da predstavnik Poreske uprave bude stalni član pregovaračkog tima za usaglašavanje PKU.Činjenica da je Vlada RS započela pregovore sa sindikatom na usaglašavanju PKU,ali i dalje nema iskrene namere da se u nekom razumnom roku PKU i potpiše.
Vlada RS i dalje ignoriše zahteve sindikata za izmenu zakona o Državnim službenicima i koeficijentima za obračun plata, iako je dobila predlog sindikata još u sedmom mesecu,gde bi došlo do minimalnog opterećenja budžeta ali do pravednije preraspodele.
Na dva sastanka sa direktorom Poreske uprave Dejanom Stojanovićem dobijana su obećanja da će on kao direktor Poreske uprave da se zauzme kod ministra finansija da se radnicima isplati neka vrsta jednokratne-višekratne pomoći .Takođe je obećano da će Poreska uprava izaći iz sistema državnih službenika i da Poreska uprava u sistemu državne uprave dobije mesto koje joj pripada.U međuvremenu upućena su pisma predsedniku Vlade RS,ministarki finansija,državnom sekretaru Đidiću i direktoru Poreske uprave gde je ukazano na inferioran položaj zaposlenih u Poreskoj upravi u odnosu na zaposlene u upravi za Trezor,RGZ-u gde su direktori iznašli načina da pomognu zaposlenima,što nije slučaj sa direktorom Poreske uprave.
Što se tiče isplate pomoći zaposlenima sa šestog meseca sada je pomereno za jedanaesti mesec,a izdvajanje Poreske uprave iz zakona o državnim službenicima za 2010.godinu.
Pregovori sa Vladom RS i direktorom Poreske uprave suviše dugo traju,nekog bržeg pomaka u rešavanju statusa zaposlenih neće biti.Cilj Vlade kao poslodavca je da kupuje vreme do nove godine pa da sve ide ispočetka.
Jedino izvesno povećanje plata biće u oktobru mesecu posle rebalansa budžeta kada će povećanje od 5% dobiti određene kategorije zaposlenih sa visokom stručnom spremom.
Svi članovi Odbora uključili su se u raspravu po predloženim tačkama dnevnog reda i moglo su se čuti sledeće:
Terzić Dobrivoje – Postavlja se pitanje, nakon svih ispoljenih negativnosti u odnosima predsedništva Sindikata uprave i Odbora JOS-a, koliko se može verovati i koliko se možemo pouzdati u Njegoša Potežicu, kao predsednika Sindikata uprave u pregovorima sa predstavnicima Vlade. Takođe, predlažem da se organizuje sastanak predstavnika svih OO Sindikata Poreske uprave, u Beogradu, u što kraćem roku, na kome bi prisustvo svih napred pomenutih predstavnika bilo obavezujuće i gde bi se dakle donela većinska odluka o tome kako dalje, na koji način, pregovarati sa predstavnicima Vlade Srbije i poslovodstva Poreske uprave, jer je očigledno da svi naši dosadašnji napori i zalaganja nisu dali nikakve opipljive rezultate.
Dragan Radojičić RC Beograd – ovaj odbor i Sindikat ima jednog protivnika, a to je vreme. Moramo da delujemo pragmatično i brzo, sa rezultatima koji će sa ovog sastanka biti prezentovani svom članstvu i damo jasne i precizne instrukcije kako i na koji način dalje. Nastup naših sindikalnih predstavnika u svim telima sindikata, a prema poslodavcu i Vladi, mora biti oštriji.
Mikica Bešević – susrećemo se sa dva problema. Prvi je kako članstvu objasniti šta ovaj Sindikat, odnosno njegovo rukovodstvo čini da poporavi težak materijalni položaj zaposlenih u Poreskoj upravi, sa kakvim se problemima pri tome suočava i ko ometa progres u tom smislu. Drugi je kritički odnos najšire srpske javnosti prema zaposlenima u organima državne uprave, i postojećim stereotipima o visini plata u spomenutim organima. Zato predlažem da datumski oročimo naše dalje postupanje u narednih desetak dana, i podržavam predhodno iznet predlog za sazivanje sastanka predstavnika svih OO Sindikata u Poreskoj upravi. Takođe, smatram da je predlog koji je ovaj sindikat dao svom granskom sindikatu, odnosno predstavnicima Vlade, kvalitetno urađen i izbalansiran, da se vodilo računa o svim bitnim elementima koje treba da sadrži, ali da je izostala bilo kakva reakcija druge strane, odnosno predstavnika republičke Vlade, što takođe jasno govori o njihovom odnosu prema sindikatima iz državnih organa. Predlaže se Sindikatu uprave formiranje radne grupe čiji bi osnovni zadatak bio rukovođenje eventualnom radikalnim metodama pregovora i zaštita njegovih učesnika od eventualnih represivnih metoda od strane poslodavca, odnosno republičke Vlade.
Miroslava Brković Trninić – Sa odlukom o stupanju u radikalne metode prgovora ne treba požurivati, dok se sve OO Sindikata na teritoriji Vojvodine i uže Srbije ne izjasne o tome, ali takođe treba uvažavati i mišljenje svih onih koji nisu članovi ovog Sindikata, ali su zaposleni u Poreskoj upravi, u bilo kojoj organizacionoj jedinici, na bilo kom radnom mestu – dakle potreban nam je najširi mogući konsenzus po tom pitanju, jer na žalost ne postojanje Zakona o štrajku dovodi sve zaposlene, koji bi tom vidu sindikalne borbe pribegli, u poziciju da dođu pod udar sankcija poslodavca.
Ivan Kostadinović – Očigledno je da pregovarački tim Vlade Srbije nema nameru da bilo šta menja u svom stanovištu kada je u pitanju usaglašavanje i potpisivanje ranije predloženog nacrta PKU za državne organe i davanje proširenog dejstva Opštem kolektivnom ugovoru, od 29.04.2008 godine. Sva nastojanja pregovarača iz Sindikata, da se ne odustaje od odredbi vezanih za topli obrok, regres, jubilarne nagrade, iako su one u skladu sa postojećim zakonskim propisima, bivaju odbačena od strane pregovarača Vlade, pa čak iako je Vrhovni sud Srbije dao svoje mišljenje, i jasno odredio da se pomenute odredbe (topli obrok, regres, jubilarne nagrade ) imaju svoje zakonsko uporište. Predlažem odboru ovog sindikata da donese odluku o povezivanju i saradnji sa svim ostalim sindikatima iz državnih organa republike Srbije, u smislu saradnje i zajedničkog nastupa u daljim pregovorima oko potpisivanja opšteg i pojedinačnog kolektivnog ugovora, jer samo jedno zajedničkom akcijom svih sindikata možemo naterati drugu stranu da sedne za pregovarački sto sa jasnom i iskrenom namerom da da dogovora dođe i otpočne period socijalne stabilnosti u sektoru državne uprave. Sve izvan toga su najobičnije manipulacije i gubitak energije i vremena, svih onih koji u tom procesu učestvuju. Ono o čemu do sada nije pridavan poseban značaj u ovom sindikatu, je zastupljen i jasan medijski nastup u svim onim medijima (elektronskim, štampanim) koji bi da prenesu i objave mišljenje našeg sindikata o temama za koje ovaj odbor proceni da su od vitalnog interesa za članstvo u najširem smislu.
Milan Dumić – Ovaj odbor ne može da donese odluku o radikalnim metodama pregovora, ali može da pozove sve OO Sindikata da se izjasne o tome. Odbor će odrediti vreme i obezbediti prostor za održavanje takve jedne Skupštine OO Sindikata Poreske uprave. Na osnovu odluke koju će skupštinska većina doneti, preduzimaće se dalje aktivnosti sindikata.Što se tiče višeg sindikata dobićemo svu logističku podršku i rukovodstvo sindikata će svaku našu odluku ispoštovati i podržati.
Blagojević Zoran i Micić Dejan, iz Nezavisnog sindikata policije – preneli su svoja pozitivna i negativna iskustva iz odnosa sa poslodavcem, sa Vladom, kao i loša iskustva vezano za saradnjom sa medijima u Srbiji.
Radašin Kasalović – podržavam iznet predlog za održavanje velike Skupštine svih OO Sindikata na koju trepa pozvati i direktora Poreske uprave, republičkog ministra finansija i sve one koji direktno ili indirektno utiču na dešavanja u Poreskoj upravi i Sindikatu.
Jelena Kostić, član pregovaračkog tima - .Prva runda pregovora za usaglašavanje PKU održana je 25.08.2008.godine i to je bio čisto protokolaran sastanak na kome su se članovi pregovaračkih timova upoznali.Predstavnici Vlade su istakli da polazna osnova bude PKU iz maja meseca i da se nastavi na usaglašavanju spornih tačaka.Predstavnicima Vlade je predato mišljenje Vrhovnog suda gde je rečeno da imamo pravo na regres i topli obrok.Sledeći sastanak će biti održan posle sednice republičkog odbora sindikata.
Na osnovu svega prethodno iznetog, Odbor JOS-a donosi jednoglasno sledeću


ODLUKU


1. Dana 11.09.2008. godine, sa početkom u 1300 časova, u Beogradu, u Domu sindikata, ulica Dečanska broj 14 (I sprat) zakazuje se Skupština OO Sindikata Poreske uprave Srbije na kojoj će pored predstavnika sindikata biti pozvani i zaposleni koji nisu u sindikatu i kojom prilikom će biti doneta odluka o tome u kom smeru nastaviti dalje aktivnosti Sindikata prema poslodavcu i Vladi – pregovori bez jasnih rokova i garancija ili radikalizacija pregovora.
PRISUSTVO SKUPŠTINI OO SINDIKATA JE OBAVEZUJUĆE!

2. Na pomenutu Skuptinu OO Sindikata Poreske uprave Srbije uputiti poziv za prisustvo i predstavnicima sindikata iz svih ostalih državnih službi (Policije, Carine, RGZ-a, Trezora, Statistike, HMZ-a itd.).


Sastanak je završen u 1430 časova.ZAPISNIČAR
Kostadinović Ivan
Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Akademija za poslovnu ekonomiju Čačak

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 2 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

PIREUS BANKA

Baner

Knez Petrol

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.