Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

POTPUNA MOBILIZACIJA SVIH ČLANOVA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SSSS - UGS Nezavisnost | 11. decembar 2014.

 

Predstavnici dva reprezentativna sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost zaključili su da je, u uslovima konstantnog privrednog nazadovanja koje je poprimilo obim i karakteristike propadanja, sa nesagledivim posledicama za zaposlene, neophodna potpuna mobilizacija svih članova reprezentativnih sindikata, kao relevantnih predstavnika zaposlenih i njihovo jedinstveno, usaglašeno i koordinirano delovanje.
Na okruglom stolu, pod nazivom „Položaj sindikata u slovima nepostojanja socijalnog dijaloga u Srbiji – stanje i perspektive“, održanom u Vrnjačkoj banji, uz finansijsku pomoć Kancelarije MKS u Sarajevu, oštro i argumentovano je kritikovan odnos aktuelne vlade prema reprezentativnim sindikatima.
Naglašeno je da vlada ima ustavnu i zakonsku obavezu da pri definisanju dugoročne strategije razvoja i konkretnih planova i programa, kao i mera za njihovu implementaciju, da konsultuje reprezentativne socijalne partnere, kao i najširu stručnu javnost. Očigledno je da vlada konsultuje i usvaja mišljenja samo onih organizacija i institucija, uključujući i ''svoje'' sindikate, kao i pojedinaca koji bez rezerve i kritičkog sagledavanja, podržavaju sve predložene mere vlade. Oni koji drugačije misle, uključujući tu i reprezentativne sindikate, bez obzira na argumente, nemaju pristup javnosti ili se pokušavaju degradirati, na ekspertskom i ljudskom planu.
Takvo, potpuno nedemokratsko postupanje – sputavanje slobode medija i uticaj, bolje rečeno pritisak na njih, dovodi, s jedne strane, do netransparentnosti i nametanja sopstvene kao jedine istine i, na taj način, do grube manipulacije građanima. Sa druge strane, protivzakonito formiranje takozvanih sindikata i njihovo favorizovanje, uz istovremeno totalno ignorisanje ili satanizacija onih koji se ne slažu sa zvaničnim stavovima, sa druge strane, šteti svima, i institucijama države i građanima.
Uz čelnike SSSS i UGS Nezavisnost, Ljubisava Orbovića i Branislava Čanka, skupu je prisustvovalo još dvadeset sindikalnih aktivista sa područja cele Republike i iz svih delatnosti koje ovi sindikati pokrivaju svojim organizacijama.
O postojećoj sindikalnoj sceni u Srbiji i položaju sindikalnih organizacija na svim nivoima, posebno o odnosu aktuelnih vlasti prema dve reprezentativne sindikalne centrale, govorio je Ljubisav Orbović, dok je o perspektivi i neophodnim organizacionim, kadrovskim i programskim promenama u ovim sindikatima, uvodne napomene dao Branislav Čanak.
Učesnici skupa su osudili sramni spot koji se emituje na CNN, a putem kojeg vlada stranim investitorima nudi ''... kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu.''
Kroz podršku predloženim merama, te organizacije i institucije (strani investitori, strane privredne komore, razna domaća udruženja i klubovi privrednika i dr....) zastupaju isključivo sopstvene interese, a potpuno zanemaruju interese zaposlenih i ostalih građana Srbije, ne prezajući, pri tome, ni od kršenja međunarodnih standarda (konvencije, povelje i preporuke MOR), kao ni domaće legislative (Ustav, zakoni, podzakonska akta, ugovori, sporazumi...).Takve svoje stavove pravdaju potrebom ''približavanja Evropi'', bez obzira što nas rezultati, bolje rečeno posledice takvih mera, dugoročno gledano, praktično udaljavaju od Evrope i njenih tekovina. Ovi ''dušebrižnici'' svoj razvoj i prosperitet zasnivaju na jeftinoj i obespravljenoj radnoj snazi. Njima nisu potrebni evropski standardi koji definišu dostojanstven, pristojan i bezbedan rad i smetaju im sindikalne organizacije koje se bore za primenu međunarodnih i evropskih i, na njima zasnovanih domaćih standarda, vezanih za slobodu udruživanja i organizovanja radnika, te ostvarivanje osnovnog ljudskog i radnog prava – prava na dostojanstven i pristojno plaćen rad, kao i na sve prinadležnosti koje proizlaze kao pravo iz rada i po osnovu rada (zarada, naknade zarada i druga primanja, odmor,sindikalno organizovanje i drugi oblici učešća zaposlenih u upravljanju...i dr.).
Zato će reprezentativni sindikati i u narednom periodu nastaviti usku saradnju u rešavanju najznačajnijih pitanja od interesa za zaposlene, kao što su:
- radno i socijalno zakonodavstvo, 
- mere za rešavanje problema vezanih za privatizaciju, kako u preduzećima iz realnog sektora koja se nalaze u procesu restrukturiranja, tako i javnog sektora koji se trenutno nalazi na udaru, 
- kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora – od poslodavaca, preko granskih i treritorijalnih, do Opšteg kolektivnog ugovora, 
- organizaciono, kadrovsko i materijalno jačanje reprezentativnih sindikata, i 
- druge aktivnosti koje će biti uslovljene aktuelnim društvenim i privrednim kretanjima. 
Sve ove aktivnosti UGS Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije će organizovati i sprovoditi u saradnji sa EKS i MKS, čije su punopravne članice.
Učesnici skupa izrazili su zahvalnost MKS što im je, pružanjem materijalne i logističke podrške, omogućio da i na ovakav način, analiziraju stanje i probleme i dogovore aktivnosti na njihovom prevazilaženju.
Sve te aktivnosti moraju se, prema mišljenju učesnika skupa, voditi u uslovima potpune transparentnosti i istinskog socijalnog dijaloga, uvažavanja i poštovanja socijalnih partnera i primene evropskih i svetskih standarda i merila, odnosno kriterijuma za identifikaciju i registraciju relevantnih i kompetentnih socijalnih partnera – i na sindikalnoj i na poslodavačkoj sceni.

 

 

Zahtevi Sindikata uprave Srbije u vezi obračuna zarada

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Sindikat uprave Srbije | 25.11.2014. године

MINISTARSTVO FINANSIJA
G-din, Dušan Vujović – ministar

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
G-đa, Kori Udovički – ministar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
G-din, Aleksandar Vulin – ministar

OPŠIRNIJE...

   

JOS-PURS podneo prijavu za zloupotrebu službenog položaja protiv Snežane Lukić

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

14.11.2014.

 

 

 

Poštovane koleginice i kolege,
obaveštavamo vas da je
Jedinstvena organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije podnela zahtev Agenciji za borbu pritiv korupcije i Minstarstvu finansija Republike Srbije za pokretanje postupka radi utvrđivanja postojanja sukoba interesa i zloupotrebe službenog položaja protiv Snežane Lukić, šefa Odseka za ljudske resurse Regionalnog odeljenja Kragujevac.
Snežana Lukuć
, kao šef Odseka za ljudske resurse Regionalnog odeljenja Kragujevac je zaposlila svog sina Petra Lukića u Poresku upravu, najpre u Ekspozituru Batočina, a zatim na radno mesto analitičko-poreski poslovi koancelarijske kontrole Odsek za kancelarijsku kontrolu u Filijali A Kragujevac, pri Regionalnom odeljenju Kragujevac.
Petar Lukić zaposlen je u Poreskoj upravi na osnovu preporuke koju je Snežana Lukić
, kao njegova majka, potpisala u okviru delokruga poslova radnog mesta koje obavlja, što je u direktnoj suprotnosti sa članom 25. stav 2. Zakona o državnim službenicima.
(preuzmi ceo dokument)

 

   

ŽALBE POREZNIKA NA NAČIN OBRAČUNA MINULOG RADA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta


BEOGRAD, 06.11.2014

U cilju zaštite svojih prava poreski službenici treba da podnesu žalbe Žalbenoj Komisiji u roku od 8 dana od dana dobijanja rešenja, kako bi na taj način predupredili nastupanje konačnosti rešenja o promeni načina obračuna minulog rada, a u postupku po žalbi izdejstvovali poništavanje ovih rešenja.
Svaka drugačija odluka Žalbene Komisije ne bi bila pravno utemeljena, već bi bila tipičan primer političke odluke.
Dodatni razlog za ulaganje žalbe predstavlja i potreba da se na taj način obezbedi formalno-pravna mogućnost da se (za slučaj da odluka po žalbi bude nepovoljna, odnosno, da Žalbena Komisija potvrdi prvostepeno rešenje o novom načinu obračunavanja minulog rada) može podneti tužba višim sudskim instancama – a u ovoj sudskoj proceduri svakako mora doći do punog izražaja načelo zakonitosti.

- Primer ŽALBE (zaposlenih kojima je poništen minuli rad u opštinskim upravama javnih prihoda)

- Primer ŽALBE (zaposlenih kojima je poništen minuli rad u SDK, ZOP i drugim organima i organizacijama)

Žalba se podnosi pojedinačno (preko pisarnice u organizacionoj jedinici ili poštanski-preporučeno).
Naziv i adresa na koju trebate poslati žalbu je:
PORESKA UPRAVA SRBIJE, 11000 BEOGRAD, ul.SAVE MAŠKOVIĆA br.3-5
sa napomenom:
ŽALBENOJ KOMISIJI VLADE REPUBLIKE SRBIJE

   

Odluke Odbora JOS-PURS

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta


Centrala PU, 06.11.2014.

Na sednici Odbora JOS Poreske uprave Srbije donete su sledeće

O D L U K E

* Zaposleni u Poreskoj upravi kojima je, zbog stupanja na snagu novog obračuna minulog rada isti umanjen, po svojoj sopstvenoj volji, uz primere žalbi koje je sindikat stavio na raspolaganje, mogu u zakonskom roku izjaviti prigovor Žalbenoj komisiji Vlade Srbije, preko donosioca prvostepenog rešenja (Centrale PU),
* Upućuje se pisani zahtev Poreskoj upravi Srbije da se izjasni o sudbini i statusu kolega sa kontrolnih punktova, uz predlog sindikata za formiranje posebnog odeljenja u okviru PU za kontrolu poreskih oblika na administrativnim punktovima,
* Upućuje se predlog direktoru PU i resornom ministarsvu za formiranjem radne grupe za reformu PU (i sistematizaciju radnih mesta) mešovitog sastava, sa predstavnicima Sindikata i PU,
* U okviru radne Radne grupe za pregovore i usaglašavanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora Sindikata uprave Srbije, kao predstavnik JOS Poreske uprave imenuje se Jelena Kostić Kovačić,
* Da se izbori u osnovnim i na nivou regionalnih organizacija sindikata Poreske uprave održe najkasnije do 05.12.2014. godine, a sva neophodna izborna dokumentacija je dostupna na internet prezentaciji JOS-PURS.

   

PONUDA VOJVOĐANSKE BANKE ZAPOSLENIMA U PU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Drage naše kolege,
Zadovoljstvo nam je da Vas opet obradujemo još jednom izuzetnom saradnjom Sindikata i Vojvodjanske banke.
Na osnovu odlične saradnje Vojvođanske banke i Sindikata Poreske uprave u toku meseca novembra i decembra imamo posebnu ponudu za zaposlene Poreske uprave gde ćemo za sve klijente koji apliciraju za savršeni keš kredit eliminisati naknadu za puštanje kredita.
Takođe postoji mogućnost refinansiranja obaveza iz drugih banaka po povoljnijim uslovima, takođe bez naknade za obradu zahteva.
Razlika od standardne ponude drugih banaka je izuzetna, posebno za članove sindikata (zaposlene) sa većim iznosma plasmana.
ŠTEDITE KREDITOM!
Posebno se predlaže da klijenti koji nemaju potrebu za kreditima trenutno, iskoriste povoljnosti ove ponude a zatim sredstva od kredita mogu uplatiti na štedne dinarske račune, jer su povoljnosti što se tiče samih kamata na DINARSKA oročenja u novembru, mesecu štednje, vidljive!
Proces apliciranja, kao i odobravanja se vrši izuzetno brzo (u slučaju kompletirane dokumentacije) u bilo kojoj od 109 filijala Vojvodjanske banke širom Srbije.
Za apliciranje je potrebna samo administrativna zabrana popunjena od strane poslodavca i popunjen zahtev koji se potpisuje na licu mesta.
Ukoliko niste u mogucnosti da svratite do poslovnice, sve potrebne informacije kao i potrebne kalkulacije mozete dobiti putem telefona gde sa zaposlenima iz najbliže poslovnice Vojvodjanske banke mozete dogovoriti sve potrebne informacije.
U prilogu mozete preuzeti administrativne zabrane kao i spisak poslovnica kako biste pronasli onu koja je Vama najbliža.
Nadamo se lepoj i uspesnoj saradnji!

SAVRŠENI KEŠ KREDIT VOJVOĐANSKE BANKE
• PROMOTIVNA PONUDA: bez troškova obrade zahteva*!!
• Dinarski keš kredit do 1.170.000 RSD
• Rata kredita već od 1.000 RSD
• Provera kreditne sposobnosti samo uz ličnu kartu
• Brzo odobrenje kredita – za samo 15 minuta dobijate odgovor da li ste predobreni
• Period otplate kredita od 12 do 96 meseci
• Bez depozita i učešća
• Kamatna stopa od samo 9,9% u prvih 6 meseci otplate
• Nakon prvih 6 meseci, kamatna stopa je 18,9% za klijente banke
• Mogućnost refinansiranja postojećih kreditnih obaveza po najpovoljnijim uslovima

PRILOG:

1. ADMINISTRATIVNA ZABRANA VOJVOĐANSKE BANKE

2. SPISAK POSLOVNICA VOJVOĐANSKE BANKE

   

BERNADET SEGOL: VLADA VODI DIJALOG “A LA CARTE"

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 6. novembar 2014.


Evropska konfederacija sindikata (EKS) će iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji da ukaže na nedostatak socijalnog dijaloga u Srbiji, izjavila je danas u Beogradu generalni sekretar EKS Bernadet Segol.
Razvoj socijalnog dijaloga je jedan od uslova za ulazak u EU, podsetila je ona, naglasivši da nema demokratije bez realnog učešća socijalnih partnera u reformama.
Učestvujući na međunarodnoj konferenciji, pod nazivom “Industrijski odnosi i socijalni dijalog u EU”, koju su organizovali Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, Segol je upozorila da će reforme, bez istinskog dijaloga, podeliti društvo i neće biti uspešne.
"Vi imate tripartitni Socijalno-ekonomski savet, koji svojom strukturom i pravilnikom odgovara kriterijumima Međunarodne organizacije rada. Na papiru. Ali u stvarnost je potpuno drugačija: Vlada, prethodna i sadašnja, dovele su Savet u više-manje stanje mirovanja. Imam utisak da on predstavlja smetnju za politku. Umesto da ga konsultuje, vlada radije usvaja zakone bez konsultacija, ignorišući Savet u potpunosti", istakla je Segol.
Ona je ukazala na niz zakona koji su od aprila u Srbiji usvojeni bez konsultacije sa socijalnim partnerima - izmene i dopune Zakona o radu, o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o stečaju, o privatizaciji, o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenom osiguranju, visokom obrazovanju, platama državnih službenika i nameštenika, državnim službenicima, o platama u državnim organima i javnim službama.
Prema njenom mišljenju, takva metoda upravljanja u suprotnosti je sa evropskim normama, a bez upravljanja koje počiva na istinskom dijalogu, politika reforme podeliće društvo.
"Vlada nastoji da uspostavi tobožnji dijalog 'a la carte' (po sopstvenom izboru). Tako, na primer, ministar rada, zaobilazeći Savet, formira odbore stručnjaka odabranih iz redova simpatizera, i to na najnetransparentniji način", ukazala je Segol navodeći da joj se čini da "vlada pokušava da pomrsi konce sindikatu i da formira, pod izgovorom reformi, savet sačinjen po svom ukusu".
Ona je ukazala na važnost saradnje i jedinstvenog nastupa sindikata, pozdravljajući odluku SSSS iI UGS "Nezavisnost" da saveznički nastupaju.
"Vaše savezništvo, naravno, smeta pojedinim političarima, koji više vole da pred sobom imaju podeljen sindikalni pokret - to savezništvo ima ključni značaj u ovom teškom period promena, reformi i prilagođavanja tekovinama EU", istakla je ona.
Segol je kritikovala I meru vlade da smanji zarade I penzije za 10 odsto, ukazavši da smanjenje prihoda nije rešenje I da predstavlja socijalnu nepravdu.
“Plate su zamajac za ekonomiju I njihovim smanjenjem zasecamo rukave naše ekonomije”, istakla je ona.
Predsednik SSSS Ljubisav Orbović istakao je da su sindikati, ali i udruženje poslodavaca, posvećeni nastojanju da se kroz socijalni dijalog dodje do rešenja, medjutim vlada je ta koja se deklarativno zalaže za isto, ali u stvarnosti se ponaša drugačije. Prema njegovim rečima, način donošenja reformskih zakona ne može biti "nasilnički", već isključivo putem dijaloga, i bez obzira na to što su interesi poslodavaca i sindikata često suprotstavljeni, samo kompromis vodi do održivog rešenja.
Orbović je istakao da je odluka vlade o smanjeju plata i penzija izazvala veliko nezadovoljstvo u zemlji, i da se do uštede od 400 miliona evra, do koje se tom merom dolazi, moglo doći i na drugi način - na primer naplatom poreza od tajkuna.
Potpredsednik Unije poslodavaca Srbije Slavenko Grgurević je istakao da su sindikati i poslodavci prirodni saveznici, a vlada bi trebalo da ima ulogu servisa koji će da reguliše ono što se te dve grupacije dogovore.
On je ukazao da u našoj zemlji trenutno postoji više od 500 fiskalnih i parafiskalnih nameta, a u takvim okolnostima teško je očekivati uspešno poslovanje i razvoj novih poslova.

 

   

SAOPŠTENJE SINDIKATA JAVNOG SEKTORA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Beograd | 23. oktobar 2014.

Reprezentativni sindikati javnog sektora na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Samostalni sindikat obrazovanja Srbije, Samostalni sindikat uprave Srbije, Samostalni sindikat kulture Srbije, Samostalni sindikat pravosuđa Srbije i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije iskazuju ogorčenje u ime članstva i svih zaposlenih u javnom sektoru i najoštrije osuđuju odluku Vlade Republike Srbije o usvajanju Zakona o privremenom umanjenju plata zaposlenihujavnom sektoru.
Ova takozvana „privremena mera" umanjenja zarada trajaće duže od tri godine.
Sav teret finansijske i ekonomske krize svaljuje se na leđa zaposlenih u javnom sektoru i penzionera. Istovremeno vrši se rebalans budžeta u kojem se političkim strankama dodatno izdvaja još 650 miliona dinara a drugima se umanjuju i onako niske plate i zarade.
Sindikati javnog sektora smatraju da bi se mnogo veći efekti postigli da država realizuje sledeće mere:
- uvođenje sive ekonomije u legalne tokove (480 milijardi dinara se godišnje obrne na sivom tržištu),
- povećanje naplate nenaplaćenih poreza i doprinosa, posebno tajkunskih preduzeća (nenaplaćeni dug no ovom osnovu iznosi 50 milijardi dinara),
- smanjenje izdvajanja za političke partije,
- smanjenje broja nepotrebnih agencija,
- prestanak nekontrolisanog političkog zapošljavanja u državnim organima i javnim službama,
- smanjivanjem plata direktora agencija i javnih preduzeća koji imaju veće plate od premijerske.
Sindikat nije protiv mera štednje, ali ne selektivno već jednako za sve.
Pokrenuti štrajkovi policije i prosvete su samo početak talasa nezadovoljstva i štrajkova zaposlenih u javnom sektoru.

   

Inicijativa JOS-PURS za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama ZOR-a

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

 

Beograd, oktobar 2014.

Jedinstvena organizacija sindikata Poreske uprave Srbije, upućuje inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je Narodna skupština Republike Srbije donela na 6. Vanrednoj sednici dana 18.07.2014. godine, a Predsednik Republike Ukazom PR br.44 od 21.07.2014. godine proglasio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br.75/2014. od 21.07.2014.god.).
Osnovnim načelom Ustava Republike Srbije (član 18 Ustava) proklamovana je neposredna primena zajemčenih prava. To znači, da zakon ni u kom slučaju ne sme da umanjuje suštinu dostignutih prava zajemčenih Ustavom Republike Srbije. Članom 19. Ustava Republike Srbije propisano je da jemstvo neotuđivih ljudskih prava u Ustavu služi očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu zasnovanom na načelu vladavine prava.

PREUZMI CEO TEKST

   

Apel za prikupljanje solidarne pomoći - HITNO!!!

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Beograd, 16.10.2014.

 

Poštovani poreznici,
JOS Poreske uprave Srbije, pokreće akciju prikupljanja solidarne, finansijske pomoći koja će biti uplaćena teško oboleloj koleginici Jeleni Bursać, porezniku iz Novog Sada.
RAZLOG - Jelena boluje od tumora na mozgu (lat. Meningeoma intracranialis No. III).
Stručni konzilijum, univerzitetske referentne zdravstvene ustanove (Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju), podneo je izveštaj i predlog o upućivanju pacijenta za lečenje u inistranstvu, s obzirom da su u zemlji iscrpljene sve mogućnosti daljeg lečenja i da u odgovarajućoj referentnoj ustanovi u inostranstvu postoji mogućnost uspešnog lečenja. Potrebno lečenje se može eventualno sprovesti angažovanjem inostranog medicinskog stručnjaka u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji i to pod posebniom tehničkim, organizacionim i finansijskim uslovima.
Upravo su finansijski uslovi i glavni razlog zbog čega se JOS Poreske uprave Srbije obraća svom članstvu, organizacijama sindikata u svom sastavu, kao i svim zaposlenima u Poreskoj upravi Srbije, sa apelom da iznađu način i finansijski pripomognu koleginici kojoj je ta pomoć neophodna i daje nadu za izlečenje i produženje života.
Budimo solidarni i pomozimo našoj Jeleni, u njenoj borbi za život.
Sindikalne organizacije iz organizacionih delova PU, kolege i
članovi sindikata mogu uplate izvršiti na ime solidrane pomoći Jeleni Bursać, tekući račun br. 155-8510780244477-93.

 

   

SSSS TRAŽI OD VUČIĆA HITAN SASTANAK

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

6. oktobar 2014.

Predsednik Ljubisav Orbović je u ime Saveza samostalnih sindikata Srbije zatražio hitan sastanak s predsednikom Vlade Srbije kako bi se, kroz socijalni dijalog, zajednički pronašla rešenja za izlazak zemlje iz krize.

PISMO ALEKSANDRU VUČIĆU

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Aleksandar Vučić, predsednik

Poštovani,
Srbija se nalazi u velikoj krizi, zbog čega smo, kao i većina građana, veoma zabrinuti za budućnost naše zemlje.
Mere štednje odnose se samo na zaposlene sa ionako niskim primanjima i donose se mimo njihovih predstavnika.
Oštro se protivimo smanjenju plata u javnom sektoru koje će dovesti do pada standarda, smanjenja potrošnje i pada privredne aktivnosti.
Uzimanjem iz džepa najstarijih građana zadire se u njihova stečena prava, što je u suprotnosti sa Ustavom.
Smatramo da bi, umesto isključivog „stezanja kaiša“ zaposlenih, bilo celishodnije da vlada donese mere za smanjivanje sive ekonomije, prekine sa partijskim zapošljavanjem i uvede red u javne nabavke.
Svesni tragičnih posledica dosadašnje privatizacije, ne želimo da budemo posmatrači sudbine zaposlenih u preostalim firmama, kao i u preduzećima u restrukturiranju, već da aktivno učestvujemo u donošenju rešenja koja će biti u obostranu korist.
Time bismo sprečili da ona, kao u mnogo slučajeva do sada, dobiju loše vlasnike, ali i predložili da, gde god je to moguće, budu formirani radnički konzorcijumi koji bi učestvovali u privatizaciji svojih preduzeća. Radničko akcionarstvo se u mnogim primerima pokazalo kao vrlo uspešno, naročito posle raskida loših privatizacija.
Zbog svega ovoga, od Vas zahtevamo hitan sastanak, kako bi kroz socijalni dijalog, koji do sada nije funkcionisao kako treba, zajednički rešavali probleme, u interesu za našu privredu i građane.
Socijalnim konsenzusom bi došli do celishodnih rešenja, pronašli put za izlazak zemlje iz krize, ali i rešili postojeće mnogobrojne štrajkove i izbegli one u najavi.
S poštovanjem,

PREDSEDNIK
Ljubisav Orbović

 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Univerzitet "Megatrend"

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 3 gostiju na mreži

Izbori u Sindikatu

UNIQA osiguranje

Baner

Knez Petrol

Baner

Jungman travel

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.